English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ඔබ මෙතන  : මුල් පිටුව නිතර අසන පැණ
නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

මත්පැන් යන්නට ඇති අර්ථ නිරූපනයේ වයින් ස්ප්‍රිතු, ස්ප්‍රිතු, වයින්, රා බියර් සහ මධ්‍යසාරයෙන් සමන්විත හෝ මධ්‍යසාර අඩංගු දියර ද සුරාබදු ආඥා පනතේ කාර්යයන් සඳහා ඇමතිවරයා මත්පැන් යැයි ප්‍රකාශ කරනු ලබන ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් ඇතුලත් වේ.

වයස අවුරුදු 21 ට අඩු පිරිමින්ට සහ ස්ත්‍රීන්ටද ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල මත්පැන් ලඟ තබා ගැනීම තහනම්ය. පෞද්ගලික ස්ථානවල අවුරුදු 21 ට වැඩි පිරිමින් සහ ස්ත්‍රින්ට අරක්කු සහ රා සඳහා ලඟ තබා ගැනීමේ සීමාව පිළිවෙලින් ලීටර් 7.500 සහ ලීටර් 1.500 වේ.

මූලික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මත්පැන් නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂය පථය යටතට වැටෙන අතර මෙම වාර්ගය යටතට වැටෙන ඕනෑම ක්‍රියාකරවීමක් ව්‍යවස්ථාපිත විය යුතු අතර, මෙම කාර්යයන් සඳහා ඉටු කරනු ලබන ගණුදෙනු වර්ගයට සරිලන පරිදි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙනස් බලපත්‍ර වර්ග (45) නිකුත් කරනු ලබන අතර, එක් එක් වර්ගය සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තු නියම කර ඇති අතර, සමහර වර්ගයකට ගාස්තු රහිතව අතුරු බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබේ.

රු: 7500/- ආපසු නොගෙවනු ලබන අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුවක් පනවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලත ප්‍රවාහනය සඳහා ගාස්තු රහිතව අවසර පතක් නිකුත් කරනු ලබන අතර විදේශ රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන ස්ප්‍රිතු ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අවසර පත් වලට අවම ගාස්තුවක් පනවනු ලැබේ.

1. රබි 04 - මත්පැන් සිල්ලරට (පිටත) විකිණීමේ බලපත්‍රය (වෙළඳ සංකීර්ණ සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍ර ද ඇතුළුව)
පෙ.ව 08.00 - ප.ව 9.00 හෝ පෙ.ව 09.00 - ප.ව 9.00
2. රබි 07/08 - ලංකා සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය නොමැති සාමාන්‍ය හෝටල් සහ හෝටල් පීඨිකා බලපත්‍රය
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 11.00
3. රබි 07/08 - ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය අනුමත කල ආගන්තුක නිවාස/හෝටල සහ හෝටල් පීඨිකා
පෙ.ව 10.00-මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 (සමාඡ ශාලා ආදිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, අළුයම 2.00 දක්වා අතිරේක බලපත්‍රය ලබා ගත යුතුය. පැයකට බලපත්‍ර ගාස්තුව රු: 5000/- කි)
4. රබි 09 - විනෝද ස්ථාන පීඨිකා (සිනමා) බලපත්‍රය
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 1.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 11.00 (සිනමා දර්ශණ තිරගත වන අවස්ථාවන් සඳහා පමණි.)
5. රබි 11 - සංචාරක මණ්ඩල අනුමැතිය නොමැති බලපත්‍ර ක්‍රියාත්මක වන ස්ථාන - ආපනශාලා/ශෝඡන ශාලා බලපත්‍රය
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 02.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 10.00
6. රබි 11 - ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය අනුමත කල ආපන ශාලා/ශෝඡන ශාලා
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00- ප.ව 1.00
7. රබි 12 - තානායම් බලපත්‍රය
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 11.00
8. රබි 13 - හිමිකාර සමාඡශාලා/පුද්ගලික සමාඡ ශාලා
පෙ.ව 11.00- ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 11.00
9. රබි 13 ඒ - සාමාචිකයින් පමණක් වන සමාඡශාලා
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 10.00
10. රබි 22 ඒ - බියර්/වයින් සිල්ලරට විකිණීමේ බලපත්‍රය
පෙ.ව 08.00 - ප.ව 08.00 හෝ පෙ.ව 09.00 - ප.ව 09.00
11. රබි 22 බී - බියර් වයින් ස්ථානීය පරිභෝඡනය සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍රය (සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අනුමැතිය රහිත)
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 10.00
12. රබි 22 බී - බියර් වයින් ස්ථානීය පරිභෝඡනය සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍රය (සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අනුමැතිය සහිත)
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 5.00 - ප.ව 11.00
13. රබි 5 - රටබීම (විදේශීය මත්පැන්) තැබෑරුම් බලපත්‍රය / රා තැබෑරුම් බලපත්‍රය
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 05.00 - ප.ව 8.00
14. රබි 10 - දුම්රිය භෝඡනාගාර බලපත්‍රය
පෙ.ව 11.00 - ප.ව 2.00 / ප.ව 05.00 - ප.ව 8.00

සියළුම පසලොක්වක පෝය දිනවල, ආගමික අවස්ථා සඳහා ඇති නිවාඩු දින, අමධ්‍යප දින වල සහ විශේෂ හේතු සඳහා තහනම් කිරීම බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශ කරන වෙනත් දිනවල මත්පැන් විකිණීම තහනම් වේ.

a. කිතුල් ගස් පිහිටි ඇති අදාල ප්‍රදේශයේ පදිංචි සුදුසු අයදුම්කරුවන්ට අදාල අයදුම්කල දිනේ සිට වසර 3ක් දක්වා බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබේ.
b. මෙම ගස් වරකට මැදීමට පුද්ගලයෙකු හිමිකම් ලබන අතර, ජනවාරි 1 වන දා සිට දෙසැම්බර් 31 වන දින තෙක් සමගාමි මාස සඳහා ගසකට රු: 250/- ක් ගෙවිය යුතු වේ.
c. ගස් පිහිටා ඇති වත්ත/වතු එකම වත්තේ හෝ යාබඳව පිහිටා තිබිය යුතු අතර අයදුම්කරු පදිංචි වන්නේ නම්ද පරික්ෂා කිරීම හා අධික්ෂණය පහසුවෙන් කල හැකි නම් වඩාත් හොඳයි.
d. මෙසේ මදිනු ලබන ගස් වෙනත් බලපත්‍රලත් ස්ථානයකට පැසුණු රා සැපයීමට බලපත්‍ර ලත් තල් ගස් ඇති වත්තක නොතිබිය යුතු අතර, බරපතල අපරාධ නොව සුරාබදු අපරාධ මහත්සේ කෙරෙන බවට වාර්තා කෙරෙන වත්තකද නොතිබිය යුතුය.
e. අපරාධ ආඥාපනතෙන් අදහස් වන පරිදි අපරාධකරුවෙකු වූ හෝ එවැනි අපරාධකරුවෙකු ඇති පවුලක සාමාකයෙකුට බලපත්‍රය නොදෙනු ලැබේ. නැතහොත් සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ තුන්වරකට වඩා වැඩි වරක් වරදකරු වූ පුද්ගලයෙකු හෝ එම ආඥාපනත යටතේම බලපත්‍රයට අයදුම් කිරීමට පෙර වර්ෂ දෙකක් ඇතුලත වරදකරුවකු වූ පුද්ගලයෙකුට බලපත්‍රයක් නොදෙනු ලැබේ.
f. මෙසේ මැද ලබාගත් රා, බලපත්‍ර ලත් ගස් වලින් මීටර් 50 අරයක් ඇතුලත පරිභෝජනයට හෝ විකිණීම කලයුතුය. ලීටර් 1,5000 වැඩි ප්‍රමාණයක රා ඉවත ගෙන යාමට එම ප්‍රදේශයේ සුරාබදු අධිකාරී විසින් නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයක් යටතේ කල යුතුය.
g. මොනයම් හේතුවක් නිසා හෝ කිසියම් වත්තක ගසක් යට රා විකිණීම කලනොහැකි නම් එම බල ප්‍රදේශය සුරාබදු අධිකාරී ප්‍රවාහන සහ වෙනත් සුදුසු ස්ථානයක අයිතියේ තබා ගැනීමට අවසර පතක් නිකුත් කරනු ලැබේ.

ධාන්‍ය මත්පැන් විකිණීම සඳහා අවස්ථා බලපත්‍ර, විශේෂ අවස්ථා සඳහා වගකිවයුතු තනි පුද්ගලයන්ට නිකුත් කරනු ලැබේ. අයදුම්කරු තම අයදුම්පත සනාථ කිරීම සඳහා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කල යුතුය. පහත සඳහන් අතිරේඛ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කල යුතුය.
i. උත්සවය පැවැත්වීමට යන ඉඩමේ හෝ ස්ථානයේ අයිතිකරුගෙන් ලබා ගත් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපියක් තිබිය යුතු අතර, මත්පැන් විකිණීම සඳහා විරෝධයක් නොමැති බව නිශ්චිතව සඳහන් කල යුතුය. උත්සවය පවත්වනු ලබනුයේ පාසැලක නම් විදුහල්පතිගෙන් ලබාගත් ලිපියක් තිබිය යුතු අතර, එම දේපල ප්‍රාදේශීය පාලන මණ්ඩලයකට අයත් එකක් නම් අදාළ පාලන මණ්ඩලයේ කොමසාරිස්ගෙන් ලබාගත් නිර්දේශ ලිපියක් අවශ්‍ය වෙයි.
ii. සුරාබදු බලධාරින්ගෙන් නිර්දේශයක්
iii. මෙම බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමෙන් සාමය කඩවීමක් නොවන බව කියා ප්‍රාදේශීය පොලිසියෙන් වාර්තාවක්
iv. මෙම බලපත්‍රය ඉකුත් වීමෙන් සති 06 ක් ඇතුලත මිලදී ගත් මත්පැන් ප්‍රචාරණය විකුණන ලද ප්‍රමාණය සහ වෙනත් විස්තර දක්වන විස්තරයක් දිය යුතුය. සහකාර සුරාබදු කොමසාරිස් ගේ නිර්දේශය ඇතිව ප්‍රාදේශීය ලේකම් සෑහීමකට පත්ව බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ඇත. දිනකට රු: 1000/- ගාස්තුවක් පනවන ලබන අතර, බලපත්‍රය ලබා ගන්නා විට ආපසු ගෙවනු ලබන රු: 20/- ගෙවිය යුතු වේ. මෙම බලපත්‍ර වෙන අයෙකුට පැවරිය නොහැක.

සුරාබදු බලපත්‍රය ලත් ස්ථානය අන් ස්ථානයකට ගෙන යෑම සඳහා කරන ඉල්ලීම සාමාන්‍ය එෆ් එල් ඉල්ලුම්පත් ආකෘතියේ කල හැකි අතර, එසේ ගෙන යෑමට හේතුව අයදුම්කරු විසින් සනාථ කල යුතුය. බලපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරන අළුත් ස්ථානය, බිම් ප්‍රදේශයට පාසැල් හා පූජනීය ස්ථාන වලින් ඇති දුර ප්‍රමාණයට සම්බන්ධ මූලික අවශ්‍යතා වලට අනුකූල විය යුතුය. සුරාබදු කොමසාරිස් විසින්, මෙම ප්‍රදේශයේ ඉල්ලුම් කර ඇති එක සමාන බලපත්‍රලත් සංඛ්‍යාව සලකා බලා එම ස්ථාන මාරු කිරීමට අවසර දිය හැකිය. ඉල්ලුම්පත්‍රයේ වියදම සහ ඒ පිළිබඳ කටයුතු කිරීමේ ගාස්තුව වන රු: 7,500/- ට අමතරව රු: 500,000/- ක ගාස්තුවක් මෙම ස්ථාන මාරුවට පනවනු ලැබේ.

පැවරීමක් සඳහා කරන ඉල්ලුම්පත සාමාන්‍ය ඉල්ලුම්පත් ආකෘතියක කල යුතු අතර, පැවරුම් ලාභියා සම්බන්ධ සියළුම වාර්තා එහි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පැවරුම්කරු සහ පැවරුම් ලාභියාගෙන් දිවුරුම්පත් තිබිය යුතුය. සුරාබදු බලපත්‍රයන් සඳහා ඉල්ලුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන විට අනුගමනය කලයුතු කටයුතු යන ශීර්ෂ පාඨය යටතේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතා සඳහා.

2004 ලිත් වර්ෂයේදී සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උපයා ගන්නා ලද මුළු ආදායම රු: දශලක්ෂ 13545.00 කි. මෙය 2003 වර්ෂයේ උපයා ගන්නා ලද ආදායම හා සසඳන කල 21% වැඩි වීමකි. පසුගිය වර්ෂ කීපය තුලදී ඒ සමාන ආදායමේ වැඩිවීමක් සටහන් කර ගන්නා ලදී.

දැනට සුරාබදු බලපත්‍ර වර්ෂ තුනක කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා අළුත් කරනු ලැබේ. බලපත්‍රය වාර්ෂිකව අළුත්කර ගැනීමට ඉල්ලා සිටිය හැක. අළුත්කර ගැනීම සඳහා ඇති ක්‍රියා පටිපාටියෙහි සුරාබදු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියා පටිපාටියෙහි දක්වා ඇත.

සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ සෝදිසි කල යුතු වරදවල් සඳහා උපරිම දඩය වනුයේ රු: 100,000/- නැතහොත් එක් වර්ෂයක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කල හැකි එක් එක් අන්දමේ සිර දඬුවමයි. පුද්ගලයෙකු වරදකරු කලාට පසුව එම වරද නැවත වරක් කලහොත් එම වරද නැවත කල එක් එක් දිනකට රු: 10,000/- බැඟින් දඬුවමකට යටත්වේ.

සුරාබදු බලපත්‍රධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද වරදවල් බලපත්‍රයේ කොන්දේසි කඩකිරිමේ විෂය සීමාව යටතට වැටෙන අතර, සුරාබදු කොමසාරිස්ට සමථ ගාස්තුවක් පැනවීමෙන් එවැනි වරදවල් සමථ කිරීමට බලය ඇත. මෙම මුදල රු: 500,000/- දක්වා වැඩි විය හැක්කේ ඒ වරදෙහි බරපතල කම අනුවය. වරද බරපතල වූ විට බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හැකිය.

විවෘත වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට අනුව මත්පැන්වල මිලගනන් නියම කර නොමැත. කෙසේ වෙතත් පාරිභෝගික ආඥා පනත යටතේ නිෂ්පාදක හෝ විකුණුම්කරු බෝතල්වල ලේබල්වල විකුණුම් මිල දැක්විය යුතුය. විකුණුම් මිලයන් පිට විකුණුම් සඳහා සහ එතැනදී පාරිභෝජනය සඳහා සියළුම බලපත්‍ර ලත් ස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය කල යුතුය.

සියළුම මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් ගේ ක්‍රියා කරවීම් මත්පැන්වල සැර ප්‍රමානයන් සහ තත්ත්වය බැලීම සඳහා සමීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, රජයේ රස පරික්ෂක විසින් මත්පැන් සාම්පල නිතරම පරික්ෂා කරනු ලැබේ.

අබිං අයිතියේ තබා ගැනීම ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයන් ලියාපදිංචි ලෙස දේශීය වෛද්‍යවරුන්(වෙඳරාළවරුන්) සහ ඔවුන්ගේ රෝගීන්ට පමණක් සීමා වේ. ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයෙකුට නියමිත යන පනත සැපයුමක් ලඟ තබා ගත හැකි අතර, දේශීය වෛද්‍යවරයෙකු ඔහු සඳහා නියම කරනු ලැබූ සැපයුමෙන් අඩ(8) මසක සැපයුමකට සමාන ප්‍රමාණයන් ලඟ තබා ගත හැකිය. ඔහුගේ රෝගියෙකුට අවස්ථා තුනක කාලයක් සඳහා ඖෂධීය සංයෝග ලෙස අබිං ලඟ තබාගත හැකිය.

ලියාපදිංචිවූ පාරිභෝගිකයා යනු 1910 අබිං ආඥා පනත යටතේ ලියාපදිංචිවූ පාරිභෝගිකයෙක්ය.

දුම්කොළ බද්ද යනු සිගරට්, සුරුට්ටු, බීඩි, සිගරට් ආදේශක සහ පයිප්ප දුම්කොළ නිෂ්පාදකය සඳහා පනවා ඇති බද්දකි.

මහේස්ත්‍රාත් උසාවි වල සංක්ෂිප්ත නඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු වූ පුද්ගලයාට රුපියල් දශ ලක්ෂයකට වැඩි නොවූ දඩයක් ගෙවීම හෝ මාස හයකට වැඩි නොවූ කුමන අන්දමේ දඬුවමකට හෝ නියම වීම හෝ සිදුවේ. අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හෝ සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්ට මේ ස්ථානයේ වරදවල් සමථ කිරීමේ ගාස්තුවක් පැනවීමෙන් සමථ කිරීමට බලය තිබේ.

එය ක්‍රියාත්මක කිරිමෙහිලා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වීමට අමතරව සංවර්ධනය, සුභසාධනය සහ සමාජ ආරක්ෂා සැලසීම, සැර මත්පැන් විකිණීමට වඩා අඩු මධ්‍යසාර සැරක පිහිටි ධාන්‍ය මත්පැන් අඩු මිලයන්ට විකිණීම උනන්දු කරවීම.නීති විරෝධී ලෙස පෙරන ලද මත්පැන් වෙළඳ පොලට ඒම නැවැත්වීම සඳහා, සුරාබදු නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

සුරාබදු නිලධාරීන් විසින් සුරාබදු බලපත්‍රධාරීන්ට සම්මත ගිණුම් පොත් සපයනු ලැබේ. සුරාබදු බලපත්‍රධාරීන් එම පොත්වල ගිණුම් කටහන් කල යුතු අන්දම පිළිබඳ අවශ්‍ය පුහුණුව සුරාබදු ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් විසින් සපයනු ලැබේ. එතැනදීම පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය වන සම්මත මිනුම් බලපත්‍රධාරීන්ට සපයනු ලැබේ. සුරාබදු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් නිතර පරික්ෂා කිරීම් කරනු ලැබෙන අතර වරද කරන බලපත්‍රධාරීන්ට නිත්‍යානුකූලව දඬුවම් දෙනු ලැබේ.

 

අධීක්ෂණය සහ වැටලීම

දැන්වීම්

දැනට දැන්වීම් කිසිවක් නැත